سلام

خوب هستيد؟ من که خوبم.اميدوارم قد يه قابلمه خوب باسيد چون من امروز زيادی خوبم.

در حال خواندن مجموعه رمانهای جان کريستوفر هستم خيلی جالب هستند.خلاصه:

سايمون و پسر خاله اش براد با جسمی نورانی رو به رو می شوند که آنها را از زندگی قرن بيستمی راحتشان به دوران روم باستان می برد.سايمون به مدرسه ی گلادياتوری راه می يابد و براد تا يک قدمی بردگی پيش می رود پسر ها به دنبال راه حلی برای بازگشت به دنيای خودشان هستند آنها با سرخپوستها وايکينگ ها آزتک ها و چينی ها ی اسرار آميزی رو به رو می شوند و در نهايت در می يابند که چگونه مرزهای زمان را پشت سر گذاشته و به عقب بازگشته اند. اما آيا راهی به آينده وجود دارد؟

قربان شما حتی اگر بميرم پيروزم سبا

/ 1 نظر / 3 بازدید
mahan

سلام. بابا کجايی به ما سر نمی زنی... چه حوصمه ای داری از اين کتابا می خونی ها... درضمن اگه پيروزم بشی مي ميری! آپم ومنتظر فعلا